Wizja Przedszkola
               1. Praca przedszkola ukierunkowana na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój we wszystkich płaszczyznach na możliwie 
    najwyższym dla niego poziomie.
2. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo, przestrzegając praw dziecka, stwarzając serdeczną atmosferę. Znamy 
    wrażliwość edukacyjną, zainteresowania, zdolności i trudności swoich wychowanków, wypracowujemy metody pracy z dziećmi
    zdolnymi i dziećmi mającymi trudności.
3. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.
4. Praca z dziećmi oparta jest na pedagogice zabawy, która angażuje emocjonalnie dzieci, pobudza do twórczego działania, inspiruje do
    maksymalnego wykorzystywania własnych możliwości, a jednocześnie jest źródłem satysfakcji i radości.
5. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i
    aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki pracy nauczycieli zajęć dodatkowych, rozwijają swoje zainteresowania
    wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
6. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętności atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe
    oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie
    kwalifikacje i ciągle doskonalą swoje umiejętności.
7. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania, angażuje do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice
    są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
8. Wypracowujemy skuteczne metody rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi i zachowań agresywnych.
9. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową, sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt,
    nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i
    zachęca do zabawy.
10. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
11. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię o środowisku lokalnym. Estetyka pomieszczeń i otoczenia oraz
     działania dydaktyczno – wychowawcze wpływają na wysoką ocenę przedszkola. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników,
     bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a
     pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.


      Dziecko w naszym przedszkolu:
•    czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe , otwarte;
•    jest akceptowane takie, jakie jest;
•    ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces;
•    jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania;
•    uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie;
•    uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi;
•    zna swoje prawa i obowiązki;
•    osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.


     Rodzice w naszym przedszkolu:
•    otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka;
•    współpracują z nauczycielami;
•    otrzymują pomoc specjalistów;
•    wyrażają swoją opinie i oceniają pracę przedszkola;
•    aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola;
•    są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką .

     Nauczyciele w naszym przedszkolu:
•    są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni;
•    wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój;
•    współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
•    pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola;
•    aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki;
•    stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola;
•    doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i 
     doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.
Misja


  
    Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.
          Każde dziecko jest dla nas ważne, dlatego zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich potrzeb i możliwości. Sprawiamy, że jest ono kochane , akceptowane i szczęśliwe .Pomagamy każdemu dziecku w tworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie- uczymy szacunku do innych.
Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia w zgodzie z sobą i środowiskiem, zapewniamy ciekawe zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.
Wyposażamy w wiedzę o zagrożeniach płynących ze świata ludzi, roślin, zwierząt oraz zjawisk atmosferycznych i sposobach ich unikania.
          Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.